Mormon Metalmark

Apodemia mormo

Riodinidae

Metalmarks

Flies

July to October

Host Plant

Buckwheat

Nectar Plant

Mormon Metalmark

Daniel Fitzgerald

Mormon Metalmark

Underwing

Daniel Fitzgerald

Mormon Metalmark

Mormon Metalmark